Spółdzielcze prawa majątkowe

Do wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji 6 ustawodawca zaliczył m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, a także prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Odpisów amortyzacyjnych od wymienionych z zdaniu poprzednim wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

Omawiany przepis należy interpretować jako przepis szczególny w stosunku do pozostałych ustępów w art. 16m, co oznacza, że w stosunku do spółdzielczych praw majątkowych podatnik nie może zastosować stawki innej, również niższej, niż 2,5%.

Z uwagi na fakt, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (podobnie jak i inne spółdzielcze prawa majątkowe) stanowi u podatnika wartość niematerialną i prawną, a nie środek trwały, wszelkie nakłady poczynione na adaptację, modernizację, przebudowę lub inne ulepszenie takiego lokalu należy zakwalifikować jako „inwestycje w obcym środku trwałym”, gdyż ustawa nie przewiduje możliwości ulepszania wartości niematerialnych i prawnych. Taka interpretacja wynika również z tezy wyroku NS A w Gdańsku z 25.11.1998 r. (IS A/Gd 787/97, LEX 37643):

„Od spółdzielni mieszkaniowej skarżąca mogła nabyć jedynie ograniczone prawo rzeczowe: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a nie lokal na własność. Lokal jest nadal własnością spółdzielni, gdyż znajduje się on w zasobach środków trwałych spółdzielni. Biorąc powyższe pod uwagę, poniesione wydatki należy uznać za inwestycję w obcych środkach trwałych, gdzie kosztem uzyskania przychodów mogą być jedynie odpisy amortyzacyjne od wartości poczynionych nakładów”.

Inwestycje w obcych środkach trwałych dotyczące inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach można, zgodnie z art. 16j ust. 4 pkt 1, amortyzować według indywidualnych stawek amortyzacyjnych, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Z uwagi na fakt, że dla wartości firmy ustawodawca nie przewidział szczególnego okresu amortyzacji, wartość ta podlega odpisom amortyzacyjnym w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy, czyli 5 lat.

Natomiast, zgodnie z art. 44b ust. 10 RachU, wartość firmy odpisuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może jednak okres ten wydłużyć do lat 20.

Przyjęcie dla amortyzacji wartości firmy okresu 5 lat, lub dłuższego przy odpowiednim uzasadnieniu ekonomicznym, oznacza możliwość uznania odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w całości, za koszt uzyskania przychodów, bez potrzeby prowadzenia podwójnej ewidencji w tym zakresie.

Należy jednak pamiętać, że amortyzacji podatkowej podlega jedynie wartość firmy powstała w sposób określony w art. 16b ust. 2 pkt 2, a więc w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania z prawem zali- czenia przyjętych składników majątkowych do składników majątku używającego lub wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>