Społeczno-zawodowe organizacje rolnicze i partie polityczne

Objęcie zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 6 PDOPrU społeczno-zawodowych organizacji rolniczych było następstwem wydania przez Trybunał Konstytucyjny 16.2.1993 r. orzeczenia w sprawie K 13/92, OTK 1993/1/4, stwierdzającego naruszenie zasady sprawiedliwości przez pominięcie tych podmiotów wśród listy jednostek objętych dotychczasowym zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym. Społeczno-zawodowe organizacje rolników, tj. kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, rolnicze zrzeszenia branżowe, a także związki tych organizacji, mimo spełniania takich samych zadań jak związki zawodowe rolników indywidualnych, nie były objęte przedmiotowym zwolnieniem. Pominięte organizacje pełnią funkcję związku zawodowego rolników i producentów rolnych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nieob- jęcie zwolnieniem przedmiotowym społeczno-zawodowych organizacji stanowi przejaw nierównoprawnego potraktowania tych organizacji w stosunku do organizacji związkowych rolników indywidualnych.

Zgodnie z ustawąz 8.10.1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32, poz. 217 ze zm.) rolnicy indywidualni i członkowie ich rodzin oraz inne osoby związane bezpośrednio charakterem swej pracy z rolnictwem mogą zrzeszać się dobrowolnie, na zasadach ustalonych w niniejszej ustawie, w społeczno-zawodowych organizacjach pełniących funkcje obrony interesów zawodowych rolników indywidualnych. Organizacje te, reprezentując potrzeby oraz broniąc zawodowych i społecznych interesów rolników indywidualnych, działają na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych oraz wzrostu ich produkcji, zapewnienia opłacalności produkcji rolniczej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji, troszczą się o wysoką rangę zawodu rolnika, a także o poprawę warunków życia i pracy ludności wiejskiej, uczestniczą w kształtowaniu i realizacji polityki Państwa na rzecz postępu gospodarczego, społecznego, socjalnego oraz kulturalnego i oświatowego wsi. Przedmiotowe zwolnienie obowiązuje do 31.12.2004 r.

Stosownie do przepisów ustawy z 27.6.1997 r. o par- 31 tiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 ze zm.) partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej. Partia polityczna może korzystać z praw wynikających z ustaw po uzyskaniu wpisu do ewidencji partii politycznych.

Majątek partii politycznej tworzony jest ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku, oraz z określonych ustawą dotacji i subwencji. Artykuł 24 ust. 3 ustawy o partiach politycznych wprowadza zakaz prowadzenia przez partie polityczne działalności gospodarczej. Partie polityczne nie mogą również przeprowadzać zbiórek publicznych. Dochody partii politycznej są na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6 wolne od podatku dochodowego od osób prawnych w części, w jakiej zostały przeznaczone na cele statutowe partii. Zwolnienie to traci moc z dniem 31.12.2004 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>