Spółki z udziałem zagranicznym

Artykuł 33 ust. 2 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym stanowił, że spółki, które korzystały dotychczas z przysługujących im zwolnień podatkowych na mocy art. 46 ustawy z 13.7.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298), zachowują to uprawnienie do czasu wyczerpania.

W myśl art. 46 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Minister Finansów w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem gospodarki narodowej, na wniosek Ministra Przekształceń Własnościowych, mógł zwolnić spółkę od podatku dochodowego za okres do 3 lat od nabycia przez podmiot zagraniczny akcji należących do Skarbu Państwa albo objęcia przez taki podmiot akcji wyemitowanych przez spółkę z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa. W razie zgłoszenia likwidacji spółki w okresie zwolnienia od podatku dochodowego oraz w okresie 3 lat od upływu okresu zwolnienia, spółka była obowiązana do zapłaty tego podatku za okres objęty zwolnieniem. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstawał z chwilą zgłoszenia likwidacji spółki. Artykuł ten został skreślony z dniem 4.7.1991 r. przez art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.

Artykuł 37 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym stanowił także, że te spółki korzystają z przysługujących ulg i zwolnień podatkowych do czasu ich wyczerpania, w zakresie dochodów z przedmiotu działalności gospodarczej, określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności. Jeżeli spółki te, do 4.7.1991 r., nie wystawiły faktury, mogły korzystać z ulg i zwolnień, poczynając od dnia jej wystawienia, chyba że w tym samym czasie złożyły oświadczenie, iż rezygnują z tych ulg i zwolnień podatkowych na rzecz prawa do transferu dochodów podmiotów zagranicznych z tytułu udziału w zysku. Przepisów o zwolnieniu z opodatkowania nie stosowało się, jeżeli spółki nie podjęły działalności gospodarczej i nie wystawiły pierwszej faktury do 31.3.1994 r.

W razie zgłoszenia likwidacj i lub ogłoszenia upadłości spółek, w okresie zwolnienia od podatku oraz w okresie 3 lat od upływu zwolnienia, spółki były obowiązane do zapłaty podatku za okres objęty zwolnieniem. Obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wpisania do rejestru handlowego otwarcia likwidacji spółki lub z chwilą ogłoszenia jej upadłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>