Sprzedaż nieruchomości albo prawa wieczystego

Do 31.12.2003 r. na mocy art. 17 ust. 1 pkt 2 PDOPrU wolne od podatku były „dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska”. Zapis ten nasuwał poważne wątpliwości co do tego czy dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania, w związku z przepisami o prawie ochrony środowiska, są wolne od podatku. Takich wątpliwości nie ma w stosunku do dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania odnoszących się do sytuacji, gdy roszczenie o wykup nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania powstało przed wejściem w życie ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy z 27.4.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.

Nr 100, poz. 1085) „do roszczeń związanych z ograniczeniami sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska, powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Roszczenia te przedawniają się z dniem 30 czerwca 2004 r.”.

A skoro tymi dotychczasowymi przepisami były przepisy o ochronie i kształtowaniu środowiska, to zwolnienie podatkowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 2 PDOPrU miało zastosowanie w powyższej sytuacji. Zatem otrzymane przez właściciela dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania dokonanej na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 84 ustawy z 31.1.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. Nr 3, poz. 6) podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 PDOPrU. Komentowany ustęp został z 1.1.2004 r. uchylony.

Dochody związane z wywłaszczeniem nieruchomości. Zwolnienie wyni- 7 kające z uchylonego z 1.1.2004 r. art. 17 ust. 1 pkt 11 PDOPrU obejmowało dochody uzyskane z tytułu:

– odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami,

– sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie,

– sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Dochody pochodzące z powyższych źródeł zwolnione były do

– 31.12.2003 r. od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>