Sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 KC uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Sprzedaż nieruchomości lub części tej nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nie jest tożsama ze sprzedażą całego gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodząm.in. urządzenia czy inwentarz. W przypadku sprzedaży całego gospodarstwa rolnego wraz z nieruchomościami, zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 1 PDOPrU ma zastosowanie, gdy możliwe jest wyodrębnienie w cenie sprzedaży części ceny odnoszącej się do zbywanych nieruchomości. W takim przypadku wolny od podatku będzie dochód ze sprzedaży odnoszący się do zbywanych nieruchomości.

Ograniczenie omawianego zwolnienia do dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powoduje, że przychody ze sprzedaży środków trwałych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, które przecież nie są przychodami z produkcji rolniczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podatnik nie może skorzystać z omawianego zwolnienia, jeżeli sprzedaż całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanych nieruchomości.

Do końca 2000 r. zwolnienie nie przysługiwało, jeżeli w związku ze sprzedażą taka nieruchomość utraciła charakter rolny lub leśny. Tak więc pozbawienie podatnika prawa do zwolnienia nie jest uzależnione od faktu utraty przez nieruchomość charakteru rolnego czy leśnego w związku ze sprzedażą, lecz od okresu jaki upłynął od chwili nabycia sprzedawanej nieruchomości.

Co więcej, może zaistnieć taka sytuacja, w której podatnik zbywa nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, przy czym sprzedaż jednej z nich następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, a sprzedaż innej po upływie tego okresu. W takim przypadku dochód z transakcji będzie podlegał opodatkowaniu w części odnoszącej się do nieruchomości sprzedawanej przed upływem powyższego 5-letniego okresu. Zwolnienie będzie miało zastosowanie w stosunku do dochodu ze sprzedaży tej części, która stanowiła własność zbywającego dłużej niż 5 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>