Środki pomocowe

Środki pomocowe przyznawane są na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe.

Realizacja omawianego przepisu w praktyce napotkała jednak znaczne 41 trudności, jeśli chodzi o zakres podmiotowy omawianego zwolnienia. Biorąc pod uwagę interpretację MF (pismo z 8.12.2001 r. PB 5/HM-033-187/01, Biul.Skarb. 2002/6/6) dotyczącą tego tematu należy stwierdzić, iż zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów beneficjentów uzyskujących bezpośrednio środki od wymienionych wyżej podmiotów: nie obejmuje zaś osób prawnych wykonujących prace zlecone na tychże beneficjentów (np.: na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Zdanie drugie bowiem, zamieszczone po średniku, ma charakter redakcyjny, stanowi wskazówkę jak prawidłowo interpretować cały prze- pis. Dotyczy ono sytuacji, gdy świadczenie jest wypłacane beneficjentowi nie wprost przez obce państwo, organizację czy instytucję, ale za pomocą pośrednika (nie będącego beneficjentem, właścicielem pomocy finansowej), który jest upoważniony do administrowania tymi środkami i przekazywania ich na konto podmiotu uprawnionego do pomocy. We wspomnianym wyżej piśmie czytamy, iż:

„ objęcie wspomnianym zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy, umowę zlecenia albo o dzieło tylko dlatego, że wykonują one prace (kontrakt) opłacane przez inny podmiot, który otrzymał tytułem bezzwrotnej pomocy środkifinansowe (np. z Unii Europejskiej) nie znajduje oparcia w przepisach Porozumienia (Ramowego między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej jako adresatem pomocy PHARE {…}) i stanowiłoby nieuzasadnione naruszenie zasady równości podatkowej podmiotów gospodarczych, stawiające takie podmioty w uprzywilejowanej sytuacji wobec innych podmiotów wykonujących takie same prace i uzyskujących takie same dochody”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>