Środki trwale ulepszone

Środki trwałe, inne niż budynki (lokale) i budowle, uznaj e się za ulepszo ne, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej ustalonej zgodnie z przepisami art. 16g PDOPrU.

Brzmienie art. 16j ust. 1 i 3 nie wyklucza sytuacji, że za środek trwały ulepszony zostanie uznany również taki środek, który był wprowadzony do ewidencji środków trwałych innego podatnika. Powyższe przepisy wymagają, aby ulepszony środek trwały był tylko i wyłącznie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji podatnika, który dokonuje ulepszenia z zamiarem stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

Natomiast budowle i budynki uznaje się za ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W praktyce powyższe oznacza, że podatnik po nabyciu środka trwałego nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych, lecz dokonuje jego ulepszenia, tj., zgodnie z art. 16g ust. 13, przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, modernizacji lub adaptacji.

Z uwagi na fakt, że przepisy odnoszą się jedynie do dokonania przez podatnika ulepszenia środka trwałego, nie jest możliwe zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych, jeżeli dodatkowe nakłady poczynione na środek trwały związane były z jego remontem, a nie z ulepszeniem.

Zgodnie z art. 16g ust. 13, środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację powodują wzrost ich wartości użytkowej mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Koszty ulepszeń powinny być odpowiednio udokumentowane w formie kosztorysów (wstępnych lub/i powykonawczych), poprawnie opisanymi fakturami VAT, określającymi w sposób szczegółowy charakter robót, np. modernizacja, adaptacja. Warto również pamiętać, że jeżeli ulepszenie następuje równocześnie z remontem, a nie jest możliwe rozdzielenie w dokumentacji źródłowej kosztów ulepszenia i remontów, całość kosztów zalicza się do ulepszeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>