Środki trwale używane

Środki trwałe inne niż budynki, lokale i budowle uznaje się, dla celów 3 amortyzacji podatkowej za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez 6 miesięcy.

Budynki, lokale i budowle uznaje się za używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy. Używanie środka trwałego musi nastąpić przed jego nabyciem przez podatnika, co oznacza, że nie istnieje możliwość zastosowania indywidualnych stawek w stosunku do nowych środków trwałych, które podatnik nabył, lecz nie wprowadził do ewidencji i nie amortyzował przed upływem odpowiednio 6 miesięcy lub 5 lat.

Ciężar udowodnienia, że środki trwałe były przez określony przepisami okres używane spoczywa na podatniku. Odpowiednim dowodem mogą być np. dokumenty potwierdzające fakt nabycia przez poprzedniego właściciela lub oświadczenie poprzedniego właściciela, zapis w umowie sprzedaży, kopie ewidencji poprzedniego właściciela itp.

Ustawa nie wprowadza natomiast warunku, aby używane środki trwałe nie były wykorzystywane przed ich nabyciem przez podatnika, który obecnie chce zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne. Tak więc w sytuacji, gdy podatnik wykorzystywał dany środek trwały na podstawie umowy leasingu „operacyjnego”, a następnie po okresie wystarczającym do zakwalifikowania tego środka jako używanego, zakupił ten środek trwały – ma prawo zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyj nych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>