Status prawny zakładu (oddziału) w świetle art. 28 ust. 1 PDOPrU

Artykuł 28 ust. 1 PDOPrU rozstrzyga w sposób pośredni problem podmiotowości podatkowej zakładu (oddziału) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, wskazując, że zakłady (oddziały) osoby prawnej nie są samodzielnymi podatnikami tego podatku. Podmiotem podatku dochodowego od osób prawnych są natomiast osoby prawne, które w swojej strukturze organizacyjno-prawnej posiadają wyodrębnione organizacyjnie jednostki, tj. oddziały. W związku z tym dochód (stratę) stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz kwotę podatku należnego ustala się dla podatnika (osoby prawnej), biorąc za podstawę dochód (stratę) wszystkich organizacyjnie wydzielonych jednostek (oddziałów) podatnika, na których z mocy odrębnych przepisów (ustawy o rachunkowości) ciąży obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji rachunkowej. Obowiązek składania deklaracji o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego oraz obowiązek wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek według zasad określonych w art. 25 PDOPrU jak również obowiązek składania rocznych zeznań o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym, obciąża wyłącznie podatnika, tj. osobę prawną. Właściwym miejscowo jest urząd skarbowy określony według miejsca siedziby podatnika. W przypadku jednak, gdy siedziba podatnika (osoby prawnej, zakładu głównego) oraz siedziba zakładu (oddziału) znajdują się na obszarach różnych jednostek samorządu terytorialnego, podatnik (osoba prawna, zakład główny) zobowiązany jest załączać do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) również informacje o należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałach w podatku dochodowym, ustalonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>