Stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się nie od wszystkich wartości nie- 8 materialnych i prawnych. Ewentualna ich amortyzacja dla celów bilansowych nie uprawnia do zaliczenia tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów.

– 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2,5%

– 2 Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 2,5%

– 3 Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 2,5%

– 4 Autorskie prawa majątkowe 24 miesiące

– 5 Pokrewne prawa majątkowe 60 miesięcy

– 6 Licencje (sublicencje) na programy komputerowe 24 miesiące

– 7 Licencje na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych 24 miesiące lub w okresie wynikającym z umowy

– 8 Pozostałe licencje 60 miesięcy

– 9 Prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych 60 miesięcy

– 10 Know-how 60 miesięcy

– 11 Koszty organizacji w spółce akcyjnej 60 miesięcy

– 12 W niektórych przypadkach wartość firmy 60 miesięcy

– 13 Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł jednorazowo

– 14 Koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym 36 miesięcy

– 15 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 60 miesięcy

Wartości niematerialne i prawne otrzymane do odpłatnego korzystania w przypadku leasingu pracowniczego przedsiębiorstwa państwowego. Od wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, jeżeli z tych umów wynika prawo zakupu przez podatnika tych wartości stawki amortyzacyjne ustala się w proporcji do okresu wynikającego z umowy, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy.

W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania na podstawie umów, o których mowa wyżej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych od tych wartości, kontynuując stosowanie zasad i stawek, określonych wyżej.

Natomiast w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania określonej wyżej umowy, stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają obniżeniu proporcjonalnie do okresu przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krótszym niż okres obowiązywania umowy. Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do stawek odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zmieniono umowę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>