Stawki indywidualne przy inwestycjach w obcych środkach trwałych

Zgodnie z treścią art. 16j ust. 4 PDOPrU przyjęte do używania inwestycje 7 w obcych środkach trwałych mogą być amortyzowane przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych. W praktyce trudno byłoby zastosować inne stawki, bo taki środek trwały jak „inwestycja w obcym środku trwałym”, na którą składa się nieraz wiele różnych nakładów, nie został wymieniony w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do PDOPrU (można zastosować stawkę przypisaną dla środka trwałego, w którym inwestycja została wytworzona) -A. Koleśnik, To nie koszt, lecz inwestycja, Rz. 2003/6/26.

Tak więc podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla:

– 1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat (okres ten ma również zastosowanie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 PDOPrU do budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 KŚT, trwale związanych z gruntem kiosków o kubaturze do 500 m3, domków kempingowych, budynków zastępczych),

– 2) inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż inwestycje w obcych budynkach lub budowlach, okres amortyzacji ustala się według poniższych zasad:

– dla inwestycji w obcych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu w zależności od wartości dokonanych inwestycji:

– 24 miesiące – gdy wartość ta nie przekracza 25 000 zł,

– 36 miesięcy – gdy wartość ta jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

– 60 miesięcy – w pozostałych przypadkach,

– dla inwestycji w obcych środkach transportu – 30 miesięcy.

Od inwestycji w obcym budynku (budowli, lokalu) należy rozróżnić budynek (budowlę) wybudowany na cudzym gruncie. Są to w opinii ustawodawcy dwa różne środki trwałe. Budynek wybudowany na cudzym gruncie amortyzuje się według takich samych zasad, jak budynek stanowiący własność podatnika. W przeciwieństwie do tego inwestycje w obcych budynkach (budowlach, lokalach) amortyzuje się według stawek indywidualnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>