Strefy zadań publicznych

Uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego następuje z chwilą wpisania informacji o spełnieniu powyższych wymagań do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak zostało to zdefiniowane w art. 3 ust. 1 PożPiWolU, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Artykuł 4 ustawy wymienia zadania ze sfery zadań publicznych, które dotyczą:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

– działalności charytatywnej,

– podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

– działalności na rzecz mniejszości narodowych,

– ochrony i promocji zdrowia,

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

– upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

– upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

– ratownictwa i ochrony ludności,

– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

– upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

– promocji i organizacji wolontariatu,

– działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym w poprzednich punktach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>