Tabor transportu morskiego w budowie

Przepisy dotyczące amortyzacj i taboru transportu morskiego w budowie 1 spełniaj ą funkcj ę pewnego rodzaj u ulgi inwestycyj nej w zakresie działalności armatorów. Tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie „statki” o symbolu 35.11, podlega amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania i bez względu na fakt, że nie spełnia definicji środka trwałego, który powinien być kompletny i zdatny do używania i wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Przepisy dotyczące amortyzacji taboru transportu morskiego w budowie dotyczą wyłącznie rozliczeń podatkowych podatnika. Mają wpływ jedynie na wysokość podstawy opodatkowania, a więc i wielkość płaconych podatków. Z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe armatora nie może być sporządzone w oparciu o powyższe przepisy ustawy.

W związku z powyższym, armator, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych od morskich środków transportowych w budowie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może w swoich księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym traktować tych odpisów jako bieżących kosztów rachunkowych jednostki gospodarczej. Powyższe odpisy są dokonywane w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej jedynie dla celów podatku dochodowego.

W celu prawidłowego odzwierciedlenia sytuacji finansowej jednostki w sprawozdaniach finansowych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, w miesiącu przyjęcia do używania taboru transportu morskiego armator powinien rozpocząć amortyzację przyjętego środka trwałego zgodnie z planem amortyzacji i według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. W praktyce oznacza to prowadzenie podwójnej ewidencji w zakresie amortyzacji takiego środka trwałego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>