Termin płatności zaliczek

W komentowanej ustawie można wyod- 4 rębnie dwa terminy związane z płatnością zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych:

– 1) do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna zaliczka – dotyczy zaliczek za wszystkie, poza ostatnim, miesiące roku podatkowego,

– 2) do dwudziestego dnia miesiąca następującego po przedostatnim miesiącu roku podatkowego – dotyczy zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego.

W rezultacie zaliczki za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego są obliczane na podstawie wysokości dochodu faktycznie osiągniętego przez podatnika od początku roku podatkowego oraz uiszczane po upływie miesiąca, za który są należne. Natomiast wysokość zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego nie tylko nie zależy od dochodu osiągniętego w całym roku podatkowym (gdyż zależy od wysokości dochodu osiągniętego w okresie od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego), ale także jest płatna w czasie trwania miesiąca, którego dotyczy.

Termin złożenia deklaracji. W przepisach komentowanej ustawy w wersji obowiązującej do 31.12.2000 r. nie był określony termin składania deklaracji dotyczących zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku rozliczania zaliczek według zasad ogólnych. Zagadnienie to było natomiast już wtedy uregulowane w PDOFizU, w której ustawodawca przewiduje, że „w terminach płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać deklaracje według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku” oraz w ust. 7 pkt 4 komentowanego artykułu dotyczącym wpłaty zaliczek w sposób inny niż określony według zasad ogólnych – „…podatnicy są obowiązani bez wezwania składać deklaracje, według ustalonego wzoru […] w terminie określonym do wpłaty zaliczki za ten miesiąc”. Wobec tak jednoznacznego określenia w innych przepisach terminów składania deklaracji dotyczących zaliczek o tym samym charakterze, brak określenia tego terminu w przypadku deklaracji dotyczących zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych obliczanych na zasadach ogólnych zdecydowanie wynikał z zaniedbania ustawodawcy, a nie jego zamierzenia. W praktyce przyjęło się, że terminem złożenia deklaracji był termin określony dla uiszczenia zaliczki. Poprawka wprowadzona do komentowanej ustawy, usankcjonowała od 1.1.2001 r., tę praktykę w drodze jednoznacznego określenia terminu do złożenia deklaracji – do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w odniesieniu do miesięcy od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego. Za ostatni miesiąc roku podatkowego deklaracja miesięczna nie jest składana.

Wprowadzenie powyższej poprawki umożliwia zastosowanie art. 56 § 4 KKS, który reguluje sytuację, w jakiej podatnik wpłaca w wymaganym terminie kwoty podatku (zaliczki) wynikające z rzetelnej podstawy opodatkowania, ale nie składa w wymaganym terminie zeznania podatkowego (na gruncie KKS, pojęcie zeznanie podatkowe obejmuje również deklarację podatkową).

Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku składania deklaracji. Przepisy rozp. RM z 24.12.2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. Nr 240, poz. 2069 ze zm.) stanowią, że właściwy miejscowo, w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, jest organ podatkowy według adresu siedziby, wynikającej z odpowiedniego rejestru, a jeżeli nie został tam ujawniony, to wynikającej ze statutu lub umowy. Od 1.9.2003 r. organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby skarbowej.

Informacja o naczelniku urzędu skarbowego właściwym dla podatnika mającego siedzibę pod określonym adresem znajduje się w rozp. MF z 19.11.2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz.U. Nr 209, poz. 2027), które wyszczególnia organy podatkowe w poszczególnych województwach oraz określa terytorialny zasięg działania każdego z nich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>