Terminy stosowania współczynników podwyższających

W razie wystąpienia warunków uzasadniających zastosowanie współczynników podwyższających, o których mowa w komentowanym przepisie, stawki amortyzacyjne ulegają podwyższeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Analogicznie, w przypadku ustania warunków uprawniających do podwyższenia stawek amortyzacyjnych, stawki te ulegają obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Środki trwałe oddane do używania przed 1.1.2000 r. W wyjaśnieniach z 10.2.2000 r. (PB H/448/00/10, Biul.Skarb. 2000/1/16) wydanych przez MF w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 OrdPU, Minister Finansów ustosunkował się do kwestii stosowania współczynników podwyższających na zasadach obowiązujących w ustawie, a więc od 1.1.2000 r., w stosunku do środków trwałych oddanych do używania przed tą datą. W wyjaśnieniach określono następujące zasady:

„Dla środków trwałych oddanych do używania przed 1.1.2000 r., do których zastosowano współczynniki podwyższające stawką amortyzacyjną z Wykazu, na podstawie przepisu § 9 ust. 3pkt 1 i 2 rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do końca 1999 r., jeżeli do 1.1.2000 r. ustąpiły warunki uzasadniające ich stosowanie, należy odstąpić od ich dalszego stosowania na podstawie art. 16i ust. 3 ustawy (…). W przypadku zaś środków trwałych, dla których stawki amortyzacyjne w Wykazie nie zostały podwyższone o współczynniki podwyższające, jeżeli od 1.1.2000 r. wystąpiły warunki uzasadniające ich stosowanie, podatnik może (na podstawie przepisu art. 16i ust. 3 ustawy (…)) je stosować, począwszy od 1.1.2000 r. „.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>