Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym

Podstawy prawne. Artykuł 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8.3.1990 r. o sa- 8 morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1591 ze zm.) stanowi, że dochodami gminy są podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z 5.6.1998 r.

Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) o samorządzie powiatowym, dochodami własnymi powiatu są m.in. udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębna ustawą. Z kolei art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) stanowi, że dochodami własnymi województwa są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębną ustawą. Źródła i wysokość dochodu jednostek samorządu terytorialnego zostały określone ponadto w ustawie z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem tej ustawy wysokość udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę odpowiednio: na obszarze gminy wynosi 6,71%, na obszarze powiatu – 1,40%, a na obszarze województwa – 15,90%.

Jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze położone są te zakłady (oddziały), ustalana jest proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym cz. II

Rozliczenia udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podatnika, tj. zakładu głównego (przedsiębiorstwa, spółki, jednostki organizacyjnej nieposia- dającej osobowości prawnej i in.). Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje j ednostkom samorządu terytorialnego, na obszarze których podatnik posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały), należne im dochody w podatku dochodowym, uwzględniając dane zawarte w informacjach podawanych przez podatnika, nie później niż w terminie 14 dni po dniu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. W przypadku, gdy kwota należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych nie przekracza miesięcznie 100 zł, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje te udziały w okresach półrocznych (§ 3 rozp. MF z 23.12.2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 224, poz. 2228).

W związku z rozliczaniem udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, na naczelnikach urzędów skarbowych dokonujących takiego rozliczenia ciąży obowiązek przekazywania tym jednostkom informacji, stanowiących podstawę ustalenia przez naczelnika urzędu skarbowego wysokości, należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego, udziałów w podatku dochodowym. Nadpłata w przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego dochodach, wynikająca z rozliczenia rocznego wpływów z podatku dochodowego, podlega potrąceniu z wpłat udziałów należnych tym jednostkom za najbliższe 3 miesiące. W przypadku braku możliwości potrącenia nadpłaty, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje jej zwrotu w sześciu równych ratach miesięcznych, poczynając najpóźniej od 20 dnia od daty otrzymania w tej sprawie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>