Ulepszanie wartości niematerialnych i prawnych

Przepisy ustawy, 5 odnosząc się jedynie do środków trwałych (a nie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), nie przewidują możliwości powiększenia wartości początkowej określonej wartości niematerialnej i prawnej z tytułu jej ulepszenia.

Tak więc w przypadku poniesienia wydatków związanych z posiadanymi już przez podatnika wartościami niematerialnymi i prawnymi, należy ocenić, czy poniesienie tych wydatków powoduje u podatnika nabycie nowej, odrębnej od już istniejącej wartości niematerialnej i prawnej. Taka sytuacja wystąpi np. przy rozszerzeniu przedmiotu programu komputerowego. Takie rozszerzenie jest bowiem chronione prawem autorskim. W tej sytuacji wydatki poniesione na takie „ulepszenie” programu komputerowego będą prowadziły do nabycia nowej wartości niematerialnej i prawnej, a więc wydatki poniesione stanowić będą wartość początkową nowej pozycj i majątkowej podatnika, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. W przeciwnym przypadku poniesione wydatki stanowią bezpośrednio koszt uzyskania przychodów. Nie zwiększają natomiast wartości początkowej składnika niematerialnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>