Ulepszenie środków trwałych

Wartość początkowa środka trwałego ustalona na podstawie ceny naby- 47 cia, kosztu wytworzenia, wartości rynkowej lub też wyceny podatnika może ulec zmianie na skutek poniesienia wydatków na ulepszenie tych składników majątku podatnika. Przez ulepszenie środka trwałego należy rozumieć:

– przebudowę – zmiana (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,

– rozbudowę – powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp,

– rekonstrukcję – odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,

– adaptację – przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony, albo nadanie mu nowych cech użytkowych,

– modernizację – unowocześnienie środków trwałych.

W załączniku do pisma MF z 13.3.1995 r., PO 3-722-160/94, zawarte w: J. Kostrzewski, Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, tom 1. Podatek dochodowy od osób prawnych, C.FI. Beck, w sposób szczegółowy przedstawiono definicje ww. pojęć.

Omawiany przepis przewiduje możliwość ulepszenia tylko środka trwałego: nie przewiduje natomiast ulepszania wartości materialnych i prawnych (np. przy zakupie licencji dokupienie „opcji” pozwalającej na instalowanie w okresie trwania umowy licencyjnej najnowszych wersji oprogramowania systemowego nie może być traktowane jako wydatek na ulepszenie wartości materialnej i prawnej: w omawianym przypadku wydatki na zakup „opcji” powinny podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich faktycznego poniesienia: patrz: pismo MF PB3/1042-8214-358/HS/GM/02, S.Podat. 2003/4/16).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>