Umowy mieszane dotyczące know-how

Definicja należności licencyjnych, zawarta w umowach międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, obejmuje np. opłaty za udostępnienie know-how (tj. informacji, technologii lub doświadczeń związanych z jakimś procesem produkcyjnym lub innym przedsięwzięciem gospodarczym). Zasadniczo nie obejmuje ona natomiast pomocy technicznej, tj. usług doradczych, organizacyjnych, szkoleniowych, gwarancyjnych itp. świadczonych np. przez sprzedawcę na rzecz kupującego, w związku z zawartą umową (wyjątki od tej reguły przewiduje umowa pomiędzy Polską a Maltą, zgodnie z którą za należności licencyjne uważane j est wynagrodzenie za udzielanie wszelkiej pomocy technicznej o charakterze pochodnym lub pomocniczym – udzielenie takiej pomocy ma dotyczyć zastosowania lub wykorzystania wszelkiej własności lub prawa autorskiego, patentu, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu technologicznego, znaku towarowego, a także urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego oraz know-how).

Zatem, w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (opartej na Modelowej Konwencji OECD) płatności z tytułu świadczeń wyszczególnionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a PP 2003/9/9.

PDOPrU nie będą, co do zasady, podlegać opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w Polsce – płatności takie będą bowiem, zgodnie z ww. umowami, zaliczane na ogół do dochodów z zysków przedsiębiorstw lub tzw. innych dochodów, które to dochody nie podlegają, zasadniczo, opodatkowaniu w państwie źródła.

Umowy mieszane dotyczące know-how. W praktyce spotyka się czę- 12 sto kontrakty, które obejmują zarówno know-how, jak i udzielenie pomocy technicznej opierającej się na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu i dające leasingobiorcy lub nabywcy różnorodną pomoc techniczną.

W przypadku takich kontraktów mieszanych do końca 2002 r. należało, w oparciu o dane zawarte w kontrakcie lub w drodze logicznego podziału, dokonać rozbicia całej kwoty wynagrodzenia na oddzielne elementy i do każdego z nich zastosować odrębne zasady opodatkowania. Część opłat traktowana była jako należność licencyjna, część jako opłata za wykonanie usługi. Nowelizacja PDOPrU zniosła z dniem 1.1.2003 r. konieczność dokonywania takich podziałów dla celów podatku dochodowego. Z uwagi na to, że przepisy przejściowe nie wskazywały, że zmiana dotyczyła świadczeń wynikających z umów podpisanych po 1.1.2003 r., znajduje ona zastosowanie do przychodów wypłaconych po tej dacie, niezależnie od daty zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia know-how i świadczenia usług niematerialnych pozostających w związku z know-how.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>