Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają oprócz ww. przepisów także inne regulacje dotyczące opodatkowania dywidend. Zaliczyć do nich można przede wszystkim definicję dywidendy oraz przepisy mówiące o zasadach opodatkowania dywidend należnych i wypłacanych zakładowi. Regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczą wypłat dokonanych po dniu, w którym umowy te weszły w życie.

Na temat opodatkowania dywidend w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wypowiedziało się MF w piśmie z 22.2.1996 r. (PO 4/AK-722-118/96, Biul.Skarb. 1996/5/13): ,, Zgodnie z art. 10 Modelowej Konwencji Organizacji do Spraw Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego (OECD) o unikaniu podwójnego opodatkowania, który w niezmienionej formie został recypowany w zdecydowanej większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę z innymi krajami, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w jednym państwie (tj. w Polsce) podmiotowi mającemu miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim państwie (tj. w kraju, z którym umowa została podpisana) mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Takie dywidendy mogą być jednakże opodatkowane również w tym pierwszym państwie (tj. w Polsce) i według prawa tego państwa (tj. polskiego), w którym spółka wypłacająca ma swoją siedzibę. W takim jednak przypadku wymierzony podatek nie może przekroczyć 10% kwoty dywidendy brutto (w poszczególnych umowach ten procent może być zróżnicowany).

Określenie „mogą być opodatkowane ” użyte w tych przepisach (umowach) oznacza prawo dla administracji podatkowej danego kraju do opodatkowania tego typu do- chodów: w żadnym zaś wypadku nie oznacza prawa dla podatnika do wyboru kraju, w którym otrzymana przez niego dywidenda podlegać będzie opodatkowaniu. Innymi słowy, dywidenda wypłacana przez spółkę mającą swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotowi zagranicznemu podlegać będzie zawsze opodatkowaniu w Polsce według stawki określonej w danej umowie lub stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482zpóźn. zm.) w wysokości 20% (obecnie 19%-przyp. aut.) kwoty dywidendy brutto (w przypadku braku takiej umowy z krajem siedziby lub zamieszkania odbiorcy dywidendy).

Analogiczne zasady uregulowane szczegółowo w poszczególnych umowach obowiązują również w przypadku wypłaty przez podmiot polski podmiotowi zagranicznemu należności z tytułu odsetek (w tym od kredytów i pożyczek) oraz należności licencyjnych (w tym prawo do użytkowania rzeczy lub praw, tj. najem, dzierżawa, leasing)’ ”.

Dywidendy i inne podobne przychody w ramach podatkowej grupy kapitałowej

Artykuł 22 ust. 3 dotyczy opodatkowania dywidend i innych dochodów 7 z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Na mocy powyższego przepisu zwolnione są z opodatkowania dochody z dywidend oraz inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskane przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej od innej spółki wchodzącej w skład tej grupy.

Zwolnienie to jest uzależnione od nienaruszenia warunków uznania grupy spółek za podatkową grupę kapitałową, które określone zostały w art. 1 a PDOPrU. Jeżeli warunki te zostały naruszone, obowiązek podatkowy powstaje dopiero z dniem utraty prawa do uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika (patrz szerzej komentarz do art. la PDOPrU).

Z dniem 1.1.2004 r. do PDOPrU zostały dodane przepisy art. 22 ust. 4 i 5, 8 które dotyczą zwolnienia od podatku dochodowego dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych w Polsce przez podatników spełniających kryteria określone w ustawie. Kryteriami tymi są:

– brak siedziby lub zarządu w Polsce, co jest równoznaczne z posiadaniem w Polsce ograniczonego obowiązku podatkowego,

– podleganie w jednym z państw Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania (nieograniczony obowiązek podatkowy),

– uzyskiwanie dochodów (przychodów) z udziału w zyskach polskiej osoby prawnej, w której kapitale spółka będąca ich beneficjentem posiada co najmniej 25% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata. Zwolnienie uwarunkowanie jest łącznym spełnieniem powyższych kryteriów, przy czym ma ono zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, co wynika z art. 10 PDOPrZmU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>