Uproszczony sposób rozliczania zaliczek – kontynuacja

Jeżeli uprawniony podatnik zdecyduje się na uproszczoną formę wpłacania zaliczek, obowiązany jest powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki ryczałtowej. Wybór takiego systemu rozliczeń oznacza decyzję na cały rok podatkowy. Nie ma możliwości zmiany systemu rozliczeń podatkowych w ciągu roku podatkowego. Ponowne wpłaty zaliczek na zasadach ogólnych są możliwe dopiero w kolejnym roku podatkowym i po zawiadomieniu o tym na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W sytuacji gdy podatnik nie złoży w terminie wpłaty pierwszej zaliczki żadnego oświadczenia o sposobie rozliczeń, będzie zobowiązany do stosowania takiego samego systemu jak w poprzednim roku podatkowym.

Jeżeli organ podatkowy określi należny podatek w innej wysokości niż to wynikało z zeznania lub podatnik sam złoży korektę zeznania, ryczałtowa wysokość zaliczek ulegnie odpowiednio zmianie jedynie w stosunku do niezapłaconych jeszcze zaliczek, bez obowiązku dokonywania korekty zaliczek już wpłaconych.

Warunki wykluczające. Podatnicy, którzy chcą wybrać opisany powyż- 15 ej sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, muszą spełnić pewne warunki, a mianowicie z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą korzystać podatnicy, którzy:

– nie wykazali podatku należnego w żadnym z zeznań złożonych w ciągu 2 lat podatkowych, poprzedzających dany rok podatkowy, albo

– rozpoczęli działalność w danym lub w poprzednim roku podatkowym.

Rozliczenie roczne. Ponadto podatnicy, który zdecydowali się na uprosz- 16 czony sposób wpłaty zaliczek obowiązani są dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27 PDOPrU (tj. na zasadach ogólnych) oraz w tym samym terminie dokonać wpłaty należnego podatku (z uwzględnieniem zaliczek).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>