Uproszczony sposób rozliczania zaliczek

Dla podatników kontynuujących działalność obowiązuje od 2003 r. znacznie uproszczona forma wpłat zaliczek miesięcznych, połączona ze zniesieniem obowiązku składania deklaracji miesięcznych. Ma to na celu zmniejszenie ilości deklaracji składanych przez przedsiębiorców. Różnice pomiędzy rozliczaniem zaliczek na zasadach ogólnych a sposobem określonym w ust. 6 komentowanego artykułu są następujące:

– podatnik nie ma obowiązku comiesięcznego składania deklaracji o wysokości dochodu/straty osiągniętych w ciągu roku podatkowego,

– zaliczki we wszystkich miesiącach wpłaca się w takiej samej kwocie za każdy z nich, w terminie określonym dla wpłaty zaliczek według zasad ogólnych.

Wysokość ryczałtowej zaliczki na podatek uzależniona jest od podatku wykazanego we wcześniejszych zeznaniach, a mianowicie wynosi równowartość 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli rok, którego dotyczy zeznanie nie trwał 12 miesięcy, to proporcjonalnie do ich liczby. Jeżeli z zeznania tego nie wynikał podatek należny, za podstawę do obliczenia wysokości zryczałtowanej zaliczki należy przyjąć zeznanie złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata. Oznacza to, że podstawą dla zaliczek zryczałtowanych jest podatek należny za rok poprzedzający dany rok podatkowy odpowiednio o 2 albo 3 lata, a więc podatek obliczony przy zastosowaniu obowiązujących we wcześniejszych latach wyższych stawek podatkowych. Warto zauważyć, że zgodnie z § 6 PDOPrZmU, podatnicy, dla których podstawą do wpłaty zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie, o której mowa w art. 25 ust. 6 i 6a PDOPrU, jest podatek należny wykazany w zeznaniu za rok podatkowy 2002 lub 2001, w którym obowiązywała stawka podatku w wysokości wyższej od obowiązującej od dnia 1 stycznia 2004 r., mogą wpłacać zaliczki w wysokości 1/12 kwoty stanowiącej iloczyn stawki podatku obowiązującej w roku podatkowym, w którym wpłacana jest zaliczka, tzn. obecnie 19%, i kwoty będącej ilorazem kwoty podatku należnego wynikającego z zeznania za 2002 (ewentualnie 2001) i stawki podatku obowiązującej w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie (odpowiednio 27% i 28%). W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek należny będący podstawą do ustalenia zaliczek w uproszczonej formie, dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy, przepis art. 25 ust. 6a stosuje się odpowiednio.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>