Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych uchyliła przepisy 1 dotyczące ulg i zwolnień od podatku, przysługujących do dnia wejścia jej w życie, na mocy innych szczególnych ustaw. Tak więc od 1.1.1992 r. przestały obowiązywać wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe (okresowe i bezterminowe, warunkowe i bezwarunkowe, działające z mocy prawa i uznaniowe itp.), które wynikały z treści innych przepisów. Intencjąusta- wodawcy było pełne ujęcie wszelkich ulg i zwolnień w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem wychodząc z tego założenia, uchylono generalnie wszystkie inne „podatkowe” zapisy w ustawach szczególnych, niemniej jednak z wyłączeniem kilku ustaw.

Jednocześnie w niniejszym artykule określone zostały wyjątki od powyższej reguły ustawowej, przyznające ulgi i zwolnienia, które mają zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów osiągniętych także po dniu, w którym PDOPrU zaczęła obowiązywać. Wyjątki te określa ust. 2 pkt 3,5 i 8 komentowanego artykułu. Na jego mocy likwidacja ulg i zwolnień wynikających z ustaw szczególnych nie dotyczy ulg i zwolnień od podatku dochodowego przysługujących na podstawie przepisów ustaw:

– z 20.1.1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. Nr 6, poz. 36 ze zm.),

– z 14.6.1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143 ze zm.),

– z 6.5.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 12, poz. 58 ze zm.).

Naturalnie, obowiązują również ulgi i zwolnienia przyznane przepisami ustaw szczególnych, które weszły w życie wówczas, gdy komentowana ustawa już obowiązywała, a więc po 1.1.1992 r.

Jak stwierdził NSA: ,jednym z celów wydania ustawy […] było całkowite i wyczerpujące ujęcie w niej w zasadzie wszystkich ulg i zwolnień od tego podatku, znajdujących się dotychczas w przepisach różnych innych ustaw” (wyrok NSA z 28.6.1994 r., SA/Ł 221/94, M. Arnold, A. Bącal, Podatek dochodowy od osób prawnych w orzecznictwie sądowym, ISP, Warszawa 1998).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>