Utrata prawa do zwolnienia z podatku

Jeżeli utrata prawa do zwolnienia nastąpi po terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku objętym zwolnieniem, a przed upływem 5 lat, po jego zakończeniu, podatnik natychmiast zobowiązany jest do zapłaty nie tylko kwoty należnego podatku, ale i odsetek od zaległości za okres od terminu złożenia zeznania.

Rygorystyczne warunki korzystania ze zwolnienia oraz dotkliwe konsekwencje utraty prawa do zwolnienia z pewnością nie czynią tego rozwiązania atrakcyjnym dla małych przedsiębiorców. Potencjalne ryzyko utraty tego prawa jest o tyle większe, że może nastąpić w stosunkowo długim okresie (6 lat) oraz w sposób niezależny od przedsiębiorcy, tylko np. od koniunktury rynkowej (np. spadek przychodów poniżej 1000 euro), a jego skutki mogą być dla przedsiębiorcy dotkliwsze niż zapłata podatku bez odroczenia.

W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2, spółka przejmująca obowiązana jest bez wezwania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatek, o którym mowa w art. 22, i przesłać w tym terminie deklarację.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>