Uwzględnienie zobowiązań w cenie nabycia przedsiębiorstwa

W ustawie nie znajdował się również żaden inny przepis, który wyłączałby możliwości zakwalifikowania przejętych zobowiązań do kosztów związanych z zakupem przedsiębiorstwa. Poza tym w analizowanej interpretacji urzędowej Ministra Finansów znajduje się jeszcze jedna, istotna nieścisłość. W piśmie zostało zawarte następujące zdanie: „ Uwzględniając przepis § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, który za wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uznaje cenę nabycia, za którą uważa się kwotę należną sprzedającemu (ust. 4 §6), to analogicznie, przy stosowaniu przepisu § 6 ust. 13 rozporządzenia należy przyjąć nie tylko cenę nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wyszczególnioną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, ale także zobowiązania przejęte do spłaty przez nabywcę

Trudno jednak w powyższym zdaniu dopatrzyć się analogii, na podstawie której do kwoty należnej sprzedającemu należałoby dodać zobowiązania przejęte do spłaty przez nabywcę.

W piśmie czytamy również: „ W ujęciu bilansowym przyjęte do spłaty zobowiązania i fundusze specjalne, wykazane w pasywach bilansu (poz. C i D), pomniejszają wartość składników mienia, wyszczególnionych w aktywach tego bilansu, a tym samym zwiększają cenę nabycia, decydującą o wartości początkowej nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ”.

Z cytowanych zdań w wyraźny sposób wynika jednak cel zawarty w urzędowej interpretacji – uwzględnienie zobowiązań w cenie nabycia przedsiębiorstwa. Zastosowanie się podatnika w sposób dosłowny do powołanej interpretacji urzędowej prowadziło do wniosku, że zobowiązania nabytego przedsiębiorstwa należy dwukrotnie uwzględnić w formule obliczania wartości firmy: w cenie nabycia przedsiębiorstwa oraz w wartości składników mienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>