Uznanie środka trwałego jako ulepszony

Jak z powyższego wynika, obowiązek zwiększenia wartości początkowej na skutek poniesienia wydatków związanych z jego ulepszeniem wystąpi tylko wówczas, gdy na skutek podjęcia ww. czynności nastąpi wzrost wartości użytkowej ulepszonego środka trwałego w stosunku do wartości z dnia jego przyjęcia do używania. Wzrost ten mierzy się w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy wykorzystaniu ulepszonego środka trwałego lub też kosztami jego eksploatacji.

Aby środek trwały uznać za ulepszony musi być jednak spełniony jeszcze jeden warunek – suma wydatków poniesionych na jego ulepszenie powinna w danym roku podatkowym przekraczać 3500 zł. Warunek ten wszedł w życie 1.1.2003 r. Warunek ten wprowadza jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych. Wątpliwości te dotyczą w szczególności określe- nia terminu, w którym może nastąpić zwiększenie wartości początkowej ulepszonego środka trwałego oraz związanych z tym następstw. Za wykładnią gramatyczną art. 16g ust. 13 PDOPrU przyjąć można, że dopóki w danym roku podatkowym suma wydatków na ulepszenie nie przekroczy 3500 zł, wydatki takie nie zwiększają wartości początkowej. Nie oznacza to jednak, że w miesiącu w którym wydatki te przekroczą 3500 zł podatnik będzie mógł zwiększyć wartość początkową o sumę poniesionych wydatków. W sytuacji bowiem, gdy wydatki na ulepszenie, nie zostały jeszcze zakończone i w następstwie tego nie doszło do wzrostu wartości użytkowej ulepszanego środka trwałego, wartość początkowa nie powinna być zwiększana. W opinii autorów komentarza do wzrostu wartości użytkowej środka trwałego dochodzi dopiero w momencie ukończenia prac nad ulepszeniem albo przynajmniej danego etapu takich prac, o ile rezultatem takiego etapu będzie możliwość efektywnego korzystania (użytkowania) przez podatnika z dokonanego ulepszenia. Innymi słowy „wzrost wartości użytkowej” ulepszonego środka trwałego należy rozpatrywać w kontekście przyjęcia do używania takiego środka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>