Warunki dokonania odliczenia – kontynuacja

Na podstawie komentowanego przepisu odliczeniu podlega tylko podatek uiszczony od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski.

Nie ma przy tym jakichkolwiek przeszkód, aby odliczenia w trybie art. 23 PDOPrU dokonał podatnik posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy. Odliczenia takiego może on dokonać tylko od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 PDOPrU, nigdy zaś od podatku obliczonego zgodnie z art. 21 (podatku ryczałtowego).

Przepis art. 23 ust. 2 PDOPrU daje prawo do odliczenia podatku nie tylko 4 w roku, w którym został on zapłacony, ale również w następnych latach. Brak przy tym jest również jakiegokolwiek ograniczenia czasowego tego odliczenia. Podatnik nie może jednak dowolnie przesuwać kwot podatku do odliczenia na kolejne lata. Dopuszczalne jest to jedynie w sytuacji, gdy w danym roku nie jest możliwe odliczenie (brak dochodu). Jeżeli w danym roku podatkowym brak jest możliwości odliczenia potrąconego przez płatnika podatku od dywidendy, to nie można go kwalifikować jako nadpłaty, w rozumieniu art. 72 OrdPU. Tym samym nie można żądać jego zwrotu od urzędu skarbowego.

Warunkiem odliczenia podatku potrąconego przez płatnika jest „posiadanie podatku należnego” obliczonego zgodnie z art. 19 PDOPrU. Jego wysokość zależy od wielkości dochodu do opodatkowania. Jeżeli podatnik poniesie stratę podatkową, wówczas nie będzie miał podatku, od którego może, zgodnie z art. 23 ust. 1 PDOPrU, odliczyć podatek uiszczony od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych. Jeżeli nastąpi zbycie udziałów (akcji) przed rozliczeniem całego podatku 5 od otrzymanych dywidend, wówczas podatnik nie traci prawa do rozliczenia pozostałej części podatku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>