Warunki dokonania odliczenia

Podatnik może odliczyć od swojego podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 PDOPrU, tylko ten podatek, który dotyczy dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych należnych mu od spółki, której jest wspólnikiem albo akcjonariuszem. Podatnik nie może odliczyć od swojego podatku, zryczałtowanego podatku uiszczonego od dywidend wypłaconych innym udziałowcom albo akcjonariuszom.

W trybie art. 23 PDOPrU podatnik może odliczyć kwotę podatku od dywidend oraz innych dochodów (przychodów) wymienionych w katalogu zawartym w art. 10 ust. 1 PDOPrU, a w szczególności od:

– 1) dochodów z umorzenia udziałów (akcji),

– 2) dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji),

– 3) wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

– 4) dochodów przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochodów przeznaczonych na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochodów stanowiących równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,

– 5) w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłat w gotówce otrzymanych przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,

– 6) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalonej na dzień podziału nadwyżki nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. lk albo art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>