Warunki umowy uprawniającej do korzystnej sprzedaży

W świetle regulacji art. 17c ukazują się preferencje podatkowe wyni- 4 kające z zawarcia umowy leasingu określonej w art. 17b ust. 1. Strony umowy leasingu, niewypełniającej dyspozycji art. 17b ust. 1, nie są uprawnione do skorzystania z niewątpliwie korzystnej podatkowo regulacji komentowanego artykułu. Zatem przeniesienie własności przedmiotu leasingu w przypadku umowy niespełniającej warunków z art. 17b ust. 1 nie byłoby możliwe po cenie niższej niż cena rynkowa (z zastrzeżeniem art. 17g).

W przeciwnym bowiem razie strony umowy (w szczególności finansujący) narażałyby się na zastosowanie przez organy podatkowe art. 14 umożliwiającego oszacowanie przychodu z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu zgodnie z zasadami rynkowymi.

I tak, o ile po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przeniesie na korzystającego własność przedmiotu leasingu, to:

– 1) przychodem finansującego jest równowartość ceny sprzedaży: jeśli jednak określona przez finansującego cena sprzedaży jest niższa od hipotetycznej wartości przedmiotu leasingu, wówczas przychód finansującego określany jest według wartości rynkowej,

– 2) kosztem uzyskania przychodu dla finansującego przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.

Z perspektywy korzystającego wydatki poniesione na nabycie przedmiotu leasingu będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, chyba że cena nabycia nie przekroczyła wartości uprawniającej do jednorazowego zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Sprzedaż przedmiotu leasingu osobie trzeciej:

– 1. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy, oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę – przy określaniu przychodu ze sprzedaży i kosztu jego uzyskania stosuje się przepisy art. 12-16.

– 2. Kwota wypłacona korzystającemu, w przypadku określonym w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego w dniu zapłaty do wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto.

– 3. Kwota otrzymana przez korzystającego, w przypadku określonym w ust. 1, stanowi jego przychód w dniu jej otrzymania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>