Warunki uprawniające do stosowania stawek indywidualnych

W stosunku do określonej grupy środków trwałych podatnicy mogą zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne, w wielu przypadkach umożliwiające szybszą amortyzację środka trwałego. Jeżeli podatnik zdecyduje się na stosowanie stawek indywidualnych, nie może w stosunku do tych środków trwałych używać współczynników podwyższających bez względu na sposób wykorzystywania danego środka trwałego. Środków tych nie można również amortyzować metodą degresywną. W przypadku środków trwałych ulepszonych lub używanych, w rozumieniu przepisów dotyczących amortyzacji (o czym dalej), stosowanie stawek indywidualnych jest prawem podatnika, a nie jego obowiązkiem. W przypadku niewykorzystania tego prawa podatnikowi pozostaje wybór metody liniowej z ewentualnością zastosowania współczynników podwyższających, albo metody degresywnej, o ile środek trwały spełnia kryteria objęcia go taką metodą amortyzacji.

W przypadku środków trwałych, dla których stawka z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych jest określona na wysokim poziomie, i dodatkowo w stosunku do danego środka trwałego możliwe jest zastosowanie jednego ze współczynników podwyższających (np. współczynnik 2,0 z uwagi na poddanie środka szybkiemu postępowi technicznemu), metoda amortyzacji według stawek indywidualnych może nie być metodą najefektywniejszą z możliwych do zastosowania.

Najwyższe korzyści są możliwe do osiągnięcia przez podatnika przy zastosowaniu stawek indywidualnych do budynków (lokali) i budowli. Żadna inna metoda amortyzacji nie umożliwi bowiem przeniesienia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie używanej nieruchomości lub na jej ulepszenie w terminie 10 lat, a nawet, w niektórych przypadkach, 3 lat.

Zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych jest możliwe 2 tylko po spełnieniu warunków określonych przez ustawodawcę w ust. 1 komentowanego artykułu, a mianowicie:

– 1) środki trwałe muszą być po raz pierwszy wpisane do ewidencji podatnika: środki te mogły natomiast figurować już w ewidencji środków trwałych innego podatnika i być tam wykorzystywane do działalności gospodarczej,

– 2) środki trwałe spełniają opisaną poniżej definicję środka trwałego ulepszonego lub używanego.

Zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych jest możliwe tylko w przypadku środków transportu (w tym samochodów osobowych), środków trwałych zaliczonych do grup 3-6 i 8 KŚT, budynków (lokali) i budowli. Indywidualne stawki amortyzacyjne można stosować do środków trwałych będących własnością podatnika (art. 16a ust. 1), jak również do środków trwałych niebędących własnością podatnika (art. 16a ust. 2), ale zaliczanych do jego środków trwałych, np. przy leasingu „finansowym”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>