Wolne od podatku dochody z działalności

– Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

– Rzecznika Ubezpieczonych,

– Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych,

– Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie z 20.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 ze zm.),

– Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W przypadku pozostałych podmiotów powołanych w omawianym artykule, zwolnieniu od podatku podlega jedynie określona część ich dochodów. Są to dochody wykorzystywane w określony sposób lub też dochody otrzymywane z wymienionych w przepisie źródeł. Do tej grupy zaliczają się dochody:

– jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej – w części przeznaczonej na cele statutowe,

– Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – w części przeznaczonej na cele związane z budownictwem, gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz internatowo-hotelowe (obowiązuje do 31.12.2004 r.),

– Banku Gospodarstwu Krajowego, stanowiące równowartość dochodu uzyskanego przez prowadzony przez niego Krajowy Fundusz Mieszkaniowy oraz Fundusz Termomodemizacji – w części przeznaczonej wyłącznie na realizację określonych w odrębnych przepisach celów tych Funduszy,

– Banku Gospodarstwa Krajowego – w części przekazanej na Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych,

– Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy – w części przeznaczonej na cele określone w ustawie z 28.10.2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz.U. Nr 199, poz. 1672),

– Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Krajowy Fundusz Autostradowy – przeznaczone na realizację celów wymienionych w ustawie z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych (Dz.U. Nr 127, poz. 627 ze zm.),

– Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Fundusz Dopłat – przeznaczone na realizację celów wymienionych w przepisach regulujących jego tworzenie i funkcjonowanie, tj. na podstawie ustawy z 5.12.2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. Nr 230, poz. 1922),

– Agencji Mienia Wojskowego – przeznaczone na inwestycje Sił Zbrojnych (obowiązuje do 31.12.2004 r.),

– Narodowego Funduszu Zdrowia (do 31.3.2003 r. – Kas Chorych) – przeznaczone na cele statutowe,

– Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej – przeznaczone na cele statutowe (obowiązuje do 31.12.2004 r.),

– Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Ustawa niejednokrotnie uzależnia prawo do zwolnienia dochodu z opodatkowania od wydatkowania go w określony sposób. Warunek zwolnienia dochodów od podatku, jest spełniony także wtedy, gdy wydatki poniesione zostały na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących wymienionej działalności albo na opłacenie podatków nie- zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia termin wydatkowania dochodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>