Współczynniki podwyższające

Ustawa przewiduje możliwość zastosowania, w ściśle określonych sytu- 4 acjach, następujących współczynników podwyższających stawki podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych:

– 1,2 – dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych:

– 1,4 – dla budynków i budowli używanych w warunkach złych oraz dla maszyn, urządzeń używanych bardziej intensywnie lub wymagających szczególnej sprawności technicznej:

– 2,0-dla poddanych szybkiemu postępowi technicznemu maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT.

Warty podkreślenia jest fakt, że w przypadku używania środków trwałych w warunkach pogorszonych lub złych, jedynie w stosunku do budynków i budowli, a nie wszystkich środków, można stosować podwyższone, przy zastosowaniu odpowiedniego współczynnika, stawki.

Podobnie możliwość zastosowania współczynnika nie wyższego niż 2,0 odnosi się jedynie do niektórych maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, a nie do wszystkich środków trwałych (również nie wszystkich środków trwałych z grup 4-6 i 8 KŚT: nie dotyczy np. mebli i wyposażenia, które co prawda znajdują się w grupie 8 KŚT, ale nie stanowią ani maszyn, ani urządzeń).

Podwyższenie podstawowej stawki amortyzacyjnej poprzez zastosowanie współczynników polega na pomnożeniu stawki podstawowej przez wybrany współczynnik. Podane wyżej współczynniki to najwyższe z możliwych, umożliwiające uzyskanie maksymalnie wysokiego kosztu podatkowego w postaci odpisu amortyzacyjnego. Z uwagi na fakt, że powyższe przepisy umożliwiają podatnikom „podwyższanie” stawek amortyzacyjnych, współczynnik nie powinien być niższy niż 1,0. Przyjęcie go w tej wysokości powoduje, że nie ma żadnej zmiany w stosunku do amortyzacji liniowej. Przyjęcie współczynnika w wysokości mniejszej niż 1,0 powoduje obniżenie stawek amortyzacyjnych. Jest to co prawda, na podstawie art. 16 ust. 5 PDOPrU dozwolone, ale nie wydaje się celowe.

Dla danego środka trwałego można stosować tylko jeden współczynnik. Urządzenia poddanego szybkiemu postępowi technicznemu i pracującego jednocześnie na trzy zmiany nie można amortyzować na przykład przy równoczesnym wykorzystaniu współczynnika 2,0 i 1,4, a tylko przy zastosowaniu jednego z nich1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>