Wydatki na inwestycje lub remont

W podobnym tonie wypowiedział się NSA w orzeczeniu z 15.5.1998 r. (I SA/Gd 1458/96, LEX 35951), gdzie zaznaczył, iż: „w sytuacji gdy skarżąca dokonała modernizacji środków trwałych podlegających amortyzacj i i wydatki te zwiększyły bezspornie wartość środków, to winna była wydatki te rozliczyć w formie odpisów amortyzacyjnych. Nie miała natomiast prawa do jednorazowego, bezpośredniego obciążenia kwotą tych wydatków kosztów uzyskania przychodów”.

Sporna kwestia dotycząca zaliczania poniesionych wydatków na inwestycję lub remont była przedmiotem wyroku z 29.5.1998 r. (I SA/Gd 1264/96, LEX 37556), w którym stwierdzono, iż: „o tym, czy dany wydatek poniesiony na modernizację środka trwałego może być zaliczony do kosztu uzyskania przychodu w całości, czy poprzez odpisy amortyzacyjne nie decyduje wola podatnika, a zakres rzeczowy wykonanych prac: w przypadkach zaś wątpliwych co do prawidłowej kwalifikacji poniesionego kosztu (inwestycja czy remont) koniecznym jest powołanie biegłego ds. budowlanych, który w oparciu o stosowną dokumentację, oględziny wypowie się co do charakteru poniesionych wydatków”.

Temat prac remontowych był również przedmiotem wyroku z 8.8.1997 r. (SA/Gd 159/96, LEX 31593). Stwierdzono w nim, że: „podatkowe konsekwencje przypisania konkretnym pracom przymiotu remontu, modernizacji lub ulepszenia są złożone. W istocie bowiem dla podatnika najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest wykazanie remontu środka trwałego, daje to mu bowiem możliwość zaliczenia całego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Istotą remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu środka, przy czym w pojęciu tym nie mieści się zwykła bieżąca konserwacja. Dragą istotną cechą remontu, jaką należy wyczytać z przepisów podatkowych jest założenie, iż następuje on w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia)”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>