Wydatki na ulepszenie środków trwałych

Do wydatków na ulepszenie zalicza się również nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena przekracza 3500 zł. W przypadku zatem, gdy wartość takich poszczególnych części nie przekracza powyższej kwoty, wydatki na nie zalicza się każdorazowo, w miesiącu ich poniesienia, do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie powinny również, chociaż można się spotkać z odmienną interpretacją, wchodzić w ogólny limit wydatków (3500 zł) będący wyznacznikiem potraktowania środka trwałego jako ulepszonego. Wniosek ten wynika z porównania znaczenia użytej zarówno w zdaniu pierwszym jak i drugim art. 16g ust. 13 PDOPrU frazy „suma wydatków”. W opinii autorów komentarza „suma wydatków na ulepszenie” (zd. 1) jest tożsama z „sumą wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację” (zd. 2) – z ulepszeniem mamy bowiem do czynienia w przypadku przebudowy, rozbudowy, rekonstmkcji, adaptacji lub modernizacji. W zd. 2 ustawodawca posługuje się zatem zdefiniowaną w zd. 1 „sumą wydatków”, do której to sumy nie wlicza się części składowych i peryferyjnych o cenie jednostkowej niższej niż 3500 zł.

Reasumując, aby wydatki ponoszone na ulepszenie środka trwałego zwiększały jego wartość początkową konieczne jest spełnienie (łącznie) kilku warunków:

– wydatki ulepszeniowe muszą być związane przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją albo modernizacją (przepisy podatkowe nie definiują tych terminów),

– wydatki takie powinny powodować wzrost wartości użytkowej środka trwałego,

– suma tych wydatków w roku podatkowym przekracza 3500 zł. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków kreuje możliwość zaliczenia poniesionych wydatków bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, organy podatkowe kwestionując zasadność zali- czenia przez podatnika takich wydatków bezpośrednio do kosztów podatkowych muszą być w stanie wykazać, że każdy z tych warunków został spełniony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>