Wykaz stawek amortyzacyjnych – dalszy opis

Natomiast dla środków trwałych oddanych do używania przed końcem 1999 r. przejście ze starej na nową klasyfikację nie powoduje, z tego tytułu, zmiany stawki amortyzacyjnej, chyba że podatnik podejmie decyzję o stosowaniu do tych środków trwałych nowych stawek amortyzacyjnych. Wówczas przy ustalaniu stawki z Wykazu należy uwzględnić również KRŚT.

Zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700), zmiana symbolu grupy, podgrupy i rodzaju środków trwałych z tytułu zastąpienia KRŚT nową KŚT nie może powodować zmiany wysokości stosowanej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych oddanych do używania do 31.12.2000 r.

Natomiast, stosując się do art. 4 ust. 7 cytowanej wyżej ustawy, dla środków trwałych oddanych do używania przed dniem 1.1.2001 r., kwalifikowanych według KRŚT do grupy 5 i 6, a które zgodnie z KŚT kwalifikuje się od 1.1.2001 r. do grupy 2, stosuje się metody i zasady ich amortyzacji przyjęte w przepisach w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2000 r.

Przy określaniu stawek amortyzacyjnych pamiętać należy, że Wykaz dotyczy jedynie środków trwałych. Stawki dotyczące poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych określone zostały bezpośrednio w ustawie.

Stawka podana w Wykazie jest roczną stawką amortyzacji, tak więc aby określić wysokość amortyzacji w skali miesiąca należy wartość będącą wynikiem zastosowania stawki z Wykazu i wartości początkowej ustalonej zgodnie z przepisami art. 16g ustawy podzielić przez liczbę miesięcy w roku podatkowym.

Amortyzacja środków trwałych oddanych do używania przed 1.1.2000 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700), dla środków trwałych oddanych do używania przed 1.1.2000 r. można stosować po 31.12.2000 r. stawki amortyzacyjne przyjęte przez podatnika po 31.12.1999 r. albo stawki amortyzacyjne z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych zwanego dalej Wykazem, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy.

Wynika to również z wyjaśnień Ministra Finansów z 10.2.2000 r. (PB H/448/00/10, Biul.Skarb. 2000/1/16) wydanych w celu ujednolicenia stosowania przepisów prawa po wejściu w życie zmienionych przepisów amortyzacyjnych. Powyższe oznacza, iż podatnicy mają prawo wyboru w zakresie określonym tymi przepisami, do stosowania nowych lub kontynuowania dotychczasowych zasad amortyzacji.

Możliwość wyboru, o której mowa wyżej, dotyczy stawek amortyzacyjnych stosowanych przy metodzie amortyzacji liniowej oraz współczynników podwyższających te stawki. Dokonanie przez podatnika wyboru w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych, oddanych do używania przed 1.1.2000 r., oznacza zastosowanie nowych stawek amortyzacyjnych z Wykazu, albo kontynuowanie stosowania stawek amortyzacyjnych określonych na podstawie przepisów obowiązujących w miesiącu dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>