Wykaz stawek amortyzacyjnych

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych jest częścią składową ustawy, 2 gdyż stanowi jej załącznik („załącznik nr 1 do ustawy”). Powyższy wykaz zawiera stawki amortyzacyjne przyporządkowane do określonych symboli grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych według „Klasyfikacji” wydanej na podstawie odrębnych przepisów.

Do końca 1999 r. obowiązywała Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych (KRŚT) Głównego Urzędu Statystycznego wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 51 Prezesa GUS z 17.12.1991 r. (Dz.U. GUS Nr 21, poz. 132).

Natomiast z 1.1.2000 r. weszło w życie rozp. RM z 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.). W KŚT podobnie jak w obowiązującej do końca 1999 r. KRŚT, pod- stawowąjednostką ewidencyjnąjest pojedynczy element majątku trwałego środek trwały. W wyjątkowych przypadkach może to być obiekt zbiorczy, np. zespół komputerowy. Zachowane zostały także dotychczasowe szczeble podziału klasyfikacyjnego, tj. grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.

W 2000 r. obowiązywała KŚT, natomiast stawki amortyzacyjne określane były na podstawie KRŚT. Ponieważ jednak w KŚT dla każdego nowego symbolu grupy, podgrupy i rodzaju środków trwałych określone zostało powiązanie z KRŚT, przy określeniu dla danego środka trwałego oddanego do używania po 1.1.2000 r., a przed 1.1.2001 r. odpowiedniej stawki z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, uwzględniającej KRŚT, nie sprawiało podatnikom znacznych problemów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>