Wynik finansowy a podatkowy – dalszy opis

Po nowelizacji RachU od 1.1.2002 r. podatnicy są zobligowani do tworzenia rezerwy i ustalenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, co jest związane z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wyma- gającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie, ale można je kompensować, jeżeli podatnik ma tytuł uprawniający go do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Główną przesłanką tworzenia rezerw na podatek dochodowy jest urealnienie wyniku finansowego w taki sposób, aby część zysku odpowiadająca podatkowi należnemu za rok podatkowy nie została przeznaczona na inne cele, a pozostała w jednostce, nie podlegając podziałowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>