Wynik finansowy a podatkowy

Wynik finansowy brutto ustalony zgodnie z przepisami RachU najeżę- 11 ściej różni się od dochodu brutto ustalonego dla celów podatkowych w oparciu o PDOPrU. Różnice między wynikiem bilansowym a podatkowym, wynikają z faktu odmiennego traktowania przez te ustawy momentu osiągnięcia przychodów i poniesienia kosztów. W celu przejścia z wyniku bilansowego na wynik podatkowy, tj. ustalenia podstawy opodatkowania, należy od zysku brutto odjąć przychody nieuwzględniane dla potrzeb podatku dochodowego, dodać natomiast koszty bilansowe, które nie są kosztami podatkowymi, i odwrotnie.

RachU zobowiązuje podmioty objęte tą ustawą do poczynienia pew- 12 nych kroków na koniec roku obrotowego. Do końca 2001 r. podatnicy zobowiązani byli do tworzenia rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, spowodowaną odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl RachU i PDOPrU. Dodatnia różnica zaliczana była, jako rezerwa na podatek dochodowy, do obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego netto. Ujemna zaś, mogła być – zgodnie z decyzją podatnika, czyli na zasadach dobrowolności – przypisana do czynnych rozliczeń międzyokresowych, pod warunkiem jednak, że istniała pewność, że będzie ona rozliczona w ciągu następnego oraz kolejnych lat obrotowych. Przy ustalaniu dodatniej lub ujemnej różnicy należało uwzględnić stan rozliczeń różnic na ostatni dzień roku obrotowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>