Wyroki NSA

Wyrok z 24.7.1997 r. (I SA/Łd 531/96, LEX 30843): „Efektem wykonanych przez podatnika robót nie było przywrócenie pierwotnego stanu instalacji c.o. w zakresie jej wartości technicznej i użytkowej, a taki efekt jest założony przy wykonywaniu remontu. W efekcie tych robót instalacja została rozbudowana, nastąpiło zwiększenie jej wartości użytkowej, a także wartości majątkowej. Roboty powyższe mają więc charakter robót modernizacyjnych”.

Wyrok NSA z 9.10.1996 r. (SA/Lu 2371/95, LEX 27318): „Zakres prac obejmował wzmocnienie fundamentów budynku, budowę nowej ściany działowej, rozkucie dotychczasowego podłoża i posadzki i wykonanie nowych, wymianę pokrycia stropodachu i wykonanie ocieplenia wewnętrznego, wymianę ślusarki i stolarki, położenie nowych tynków, rozbudowę zaplecza poprzez wybudowanie nowych sanitariatów z wyposażeniem, wymianę instalacji elektrycznej, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w związku z przystosowaniem pomieszczeń do przygotowania posiłków, okratowanie okien i drzwi lokalu, wyłożenie pomieszczeń socjalnych glazurą. Organy podatkowe wskazały, iż remontem są roboty budowlane polegaj ące na odtworzeniu, przywróceniu pierwotnego stanu wartości technicznej i użytkowej obiektu, zaś modemizacjąjest odbudowa, rozbudowa lub przebudowa obiektu wpływająca na zwiększenie wartości użytkowej obiektu lub zmianę jego przeznaczenia. (…) W związku z tym, wydatki poniesione przez wspólników mogą być pośrednio zaliczone do kosztów prowadzonej działalności poprzez odpisy amortyzacyjne (…)”.

Wyrok NSA z 29.5.1995 r. (SA/Kr 2822/94, POP 3/1998): „Inwestycjami w obcych środkach trwałych są także wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie (unowocześnienie) środków trwałych wykorzystywanych przez niego na potrzeby działalności gospodarczej, ale stanowiących obcą własność. Przy czym przez ulepszenie środka trwałego należy rozumieć także jego unowocześnienie, które podnosi wartość techniczną (użytkową) tego urządzenia i przynosi konkretne efekty, jak istotna poprawa parametrów użytkowych oraz zwiększenie ogólnej sprawności technicznej w stosunku do sprawności pierwotnej”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>