Wytworzone we własnym zakresie wartości niematerialne i prawne

Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych warto- 1 ści niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość wprowadzono do ewidencji.

Co do zasady, za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych uznaje się, zgodnie z art. 16g ust. 1, cenę ich nabycia, koszt wytworzenia, wartość rynkową lub nominalną wartość objętych za nie udziałów (akcji). Przy czym, zgodnie z art. 16g, ust. 14, co do zasady wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się jedynie te składniki majątku, które zostały przez podatnika nabyte. Wytworzone we własnym zakresie wartości niematerialne i prawne nie podlegają amortyzacji podatkowej .

Wyjątek w tym zakresie stanowią koszty prac rozwojowych, które po spełnieniu warunków określonych w art. 16b ust. 2 pkt 3 podlegać będą amortyzacji. W ustawie określono jedynie minimalny okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a więc stawki maksymalne, które w dowolny sposób mogą być zmniejszane przez podatnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>