Zakres podmiotowy i przedmiotowy art. 28 PDOPrU

Komentowany art. 28 PDOPrU porusza dwa ważne problemy. Po pierwsze, przepis ten rozstrzyga w sposób pośredni kwestię podmiotowości podatkowej organizacyjnie wyodrębnionych zakładów (oddziałów) osób prawnych. Po drugie, nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) i płatników tego podatku w podatkowych grupach kapitałowych, obowiązek przedkładania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji, na podstawie których dokonuje on rozliczenia należnych odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Skomentowanie zarówno pierwszego jak i drugiego zagadnienia wymaga odwołania się do przepisów innych ustaw, rozstrzygając bowiem zagadnienie podmiotowości podatkowej zakładu (oddziału) osoby prawnej, ustawa nie definiuje tego pojęcia. Również w przypadku analizy nałożonego na podatników obowiązku przedkładania urzędowi skarbowemu stosownych informacji konieczne jest uwzględnienie przepisów wykonawczych, które precyzują treść tego obowiązku oraz zasady i tryb jego wykonania.

Na podstawie art. 28 obowiązek przedkładania naczelnikowi urzędu skarbowego określonych informacji został nałożony na dwie grupy podmiotów. Do pierwszej grupy należą podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych posiadający wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) pod warunkiem, że zakłady (oddziały) te położone są na obszarze jednostek samorządu terytorialnego innych niż właściwa dla siedziby (zakładu głównego) podatnika. Do drugiej grupy podmiotów należą płatnicy podatku dochodowego od podatkowej grupy kapitałowej.

Artykuł 28 ust. 2 nakłada na płatnika podatku dochodowego od podatkowej grupy kapitałowej obowiązek załączania do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacji, o których mowa w ust. 1 tego artykułu. Informacje takie załączają również podatnicy, którzy dokonują wpłat zaliczek w uproszczonej formie (patrz: komentarz do art. 25). Chodzi tu o informacje o wysokości należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym. Informacje te stanowią podstawę rozliczenia tych udziałów przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Treść i cel załączania do deklaracji i zeznań rocznych informacji wyznacza krąg podmiotów zobowiązanych do ich przedkładania. Obowiązek ten, o którym mowa w art. 28 ust. 1, może zatem dotyczyć jedynie płatników podatku dochodowego od podatkowych grup kapitałowych, w przypadku, gdy siedziby spółek tworzących tę grupę lub ich zakłady (oddziały) znajdują się na obszarach różnych jednostek samorządu terytorialnego (np. na terenie różnych gmin). W przeciwnym wypadku przedkładanie stosownych informacji jest bezprzedmiotowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>