Zapis dotyczący użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia

Przepisy umów dotyczące opodatkowania należności licencyjnych będą 7 stosowane w ograniczonym zakresie w odniesieniu do transakcji zawieranych przez podmioty powiązane ze sobą, które stosują ceny transferowe. Powiązania szczególne, o których mowa powyżej, mogą dotyczyć wypłacającego należności i odbiorcy tych należności, jak również powiązań pomiędzy nimi a osobą trzecią. Wysokość kwot należności wynikająca z umów zawartych między tymi podmiotami zazwyczaj przekracza ceny rynkowe obowiązujące w obrocie gospodarczym. Regulacje umów międzynarodowych będą miały zastosowanie tylko w stosunku do uzyskanych opłat licencyjnych w granicach kwot obowiązujących w obrocie rynkowym, pomiędzy pomiotami, między którymi nie istnieją szczególne powiązania. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana w obu państwach zgodnie z ich wewnętrznym ustawodawstwem.

Do 30.9.2001 r. pod pojęciem użytkowania lub prawa do użytkowania 8 urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego rozumiane było użytkowanie takiego urządzenia w ramach m.in. umowy leasingu operacyjnego, na podstawie której własność przedmiotu leasingu nie przechodziła, po spłaceniu ostatniej raty, na leasingobiorcę. Zmiana uregulowań podatkowych odnosząca się do leasingu, mająca miejsce od 1.10.2001 r., uzależniająca odpowiednie zaklasyfikowanie danej umowy leasingu (do leasingu „operacyjnego” bądź „finansowego”) od postanowienia określającego, która ze stron umowy dokonywać będzie odpisów amortyzacyj- nych, a nie, jak było wcześniej, od zawarcia w umowie leasingu opcji zakupu, spowodowała znaczną trudność w klasyfikowaniu umów leasingu zagranicznego dla celów opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w Polsce. W konsekwencji, każda umowa leasingu zawarta z zagranicznym le- asingodawcą (finansującym) wymaga odrębnej analizy pod kątem tego czy opłaty ponoszone przez polskiego leasingobiorcę (korzystającego) mają charakter ekwiwalentu wypłacanego finansującemu z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu, i w rezultacie powinny być uważane za należności licencyjne podlegające opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, czy też stanowią wydatki na spłatę (nabycie) przedmiotu leasingu. W tym drugim przypadku opłaty leasingowe otrzymywane przez zagranicznego finansuj ącego powinny być klasyfikowane j ako dochód ze zbycia przedmiotu leasingu opodatkowany na zasadach ogólnych – praktycznie, mając na uwadze postanowienia umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, dochody takie podlegałyby na ogół opodatkowaniu wyłącznie w kraju finansującego.

Zapis dotyczący użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego nie jest ujęty w definicji należności licencyjnych w umowach zawartych przez Polskę z Albanią, Belgią, Chorwacją, Francją, Holandią, Luksemburgiem, Słowenią, Stanami Zjednoczonymi i Tajlandią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>