Zasady amortyzacji degresywnej – kontynuacja

Mając powyższe na uwadze, właściwszą nazwą dla tej metody amortyza- cj i byłaby więc metoda degresywno-liniowa. Metoda ta polega na tym, że:

– w pierwszym roku podatkowym używania danego środka trwałego odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej, a więc ceny nabycia albo kosztu wytworzenia danego środka,

– w każdym następnym roku podstawa dokonywania odpisów zmniejsza się o dotychczasowe umorzenie środka trwałego, tj. odpisy amortyzacyjne nalicza się za pomocą tych samych stawek od wartości netto środków trwałych, ustalonej na początek każdego roku podatkowego, począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota odpisów amortyzacyjnych miałaby być niższa od rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, dalszych odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać zgodnie z metodą liniową. Metodę liniową należy stosować aż do całkowitego zamortyzowania środka trwałego1.

Amortyzacja degresywna jest formą amortyzacji przyspieszonej, gdyż ustawodawca pozwolił podatnikom, którzy wybrali tę metodę, na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0.

Zastosowanie takiej metody powoduje, że odpisy amortyzacyjne są w każdym roku wyższe lub co najmniej równe możliwym do uzyskania przy zastosowaniu liniowej metody amortyzacji. Największa różnica w wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych metodą degresywną w stosunku do metody liniowej występuje w początkowym okresie używania środka trwałego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>