Zasady amortyzacji degresywnej

Cechą charakterystyczną metody degresywnej jest to, że w każdym kolejnym roku dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest inna podstawa dokonywania tych odpisów. Metoda amortyzacji opisana w art. 16k PDOPrU nie jest „czystą” formą metody degresywnej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od coraz mniejszej podstawy opodatkowania, według przedstawionych powyżej zasad, prowadziłoby do amortyzacji danego środka trwałego w nie-

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi po wejściu w życie zmienionych przepisów amortyzacyjnych zawartych w piśmie Ministra Finansów z 10.2.2000 r., (PB H/448/00/10, Biul. Skarb. 2000/1), w roku 2000 dla środków trwałych, wprowadzonych do ewidencji i oddanych do używania przed tym rokiem, podatnik mógł zastosować stawkę amortyzacyjną, wyszczególnioną w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy, albo kontynuować stawkę amortyzacyjną przyjętą zgodnie z wcześniejszymi przepisami. Od 1.1.2001 r., zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700), dla środków trwałych oddanych do używania przed 1.1.2000 r. można stosować po 31.12.2000 r. stawki amortyzacyjne przyjęte przez podatnika po 31.12.1999 r. albo stawki amortyzacyjne z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy. skończoność. Ustawodawca umożliwił więc podatnikom przejście w określonym momencie na metodę liniową, a więc zmianę zasad amortyzacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>