Zasady amortyzacji taboru morskiego w budowie

Odpisów amortyzacyjnych od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, dokonuje się, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym również dokonał wpłat zaliczek) na budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla każdego obiektu tego taboru.

Odpisów amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w art. 16a ust. 2 pkt 4, dokonuje się w ratach co miesiąc przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych dla taboru pływającego w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, a więc od 1.1.2000 r. według stawki 7%.

Odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 161 ust. 1, dokonuje się do końca miesiąca, w którym dany obiekt taboru został przyjęty do używania1. Podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych od obiektów taboru transportu morskiego w budowie stanowi część wartości kontraktowej, o której mowa w art. 16h ust. 1 pkt 2, powiększona o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowę danego obiektu: wydatki te zwiększają sukcesywnie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w miesiącu następującym po miesiącu ich poniesienia. W przypadku systematycznego ponoszenia wydatków podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych może więc być w każdym miesiącu inna.

Wartość kontraktową, o której mowa w niniejszym punkcie, ustala się na podstawie zawartych umów między armatorem a wykonawcą (stocznią) o budowę danego obiektu (statku), na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>