Zasady rozliczania podatkowej grupy kapitałowej

Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej powinna, zgodnie 12 z art. la ust. 3 pkt 4 PDOPrU, wskazywać spółkę będącą płatnikiem podatku dochodowego należnego od podatkowej grupy kapitałowej. Na spółce tej ciąży obowiązek składania deklaracji o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego oraz obowiązek wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek, jak również obowiązek składania rocznych zeznań o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym. Do deklaracji miesięcznych oraz zeznania rocznego o wysokości dochodu (straty) płatnik podatku dochodowego od osób prawnych załącza również informacje o wysokości należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym, dotyczące spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Obowiązek załączania stosownych informacji ciąży na płatniku podatku w podatkowej grupie kapitałowej wówczas, gdy spółki tworzące tę grupę lub ich wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) mają swoją siedzibę na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla siedziby spółki reprezentującej podatkowągru- pę kapitałową (płatnika). W przypadku podatkowych grup kapitałowych właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony według siedziby płatnika podatku.

Ustalenie wysokości udziału jednostki samorządu terytorialnego następuje na podstawie ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy z 23.12.2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku spółek tworzących podatkową grupę kapitałową podstawę ustalenia udziału jednostki samorządu terytorialnego stanowi kwota wpływów z podatku dochodowego ustalana dla każdej ze spółek tworzących grupę, o ile ich siedziba położona jest na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

– 1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 25 ust. 1, art. 25a oraz w art. 26 ust. Ib, 3, 4 i 6,

– 2) zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1,

– 3) oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. la

– wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>