Zeznania roczne

Co do zasady, zgodnie z art. 27 ust. 1 PDOPrU, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. Zeznanie roczne składane jest do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie podatnicy powinni też wyrównać kwotę wpłaconych zaliczek do wysokości podatku należnego. Podatek wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że urząd skarbowy wyda decyzję, w której określi podatek w innej wysokości. Zeznanie podatkowe według obecnie ustalonego wzoru składa się na formularzu CIT-8 (w przypadku podatkowych grup kapitałowych obowiązują formularze CIT-8A, bądź CIT-8B). Od 1.1.2003 r. podatnik nie ma obowiązku składania zeznania wstępnego.

Obowiązek składania zeznania rocznego nie ciąży m.in. na podatnikach podmiotowo zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 PDOPrU oraz przepisów ustawy z 6.5.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.).

Płatnik dokonujący wypłat z udziału w swoich zyskach może zaniechać poboru zryczałtowanego podatku jedynie w sytuacji, gdy podatnik, wymieniony w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, najpóźniej w dniu wypłaty należności, złoży mu oświadczenie, że przeznaczy kwoty uzyskane z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (płatnika) na cele określone w tym przepisie. Oświadczenie jest składane na formularzu CIT-5, o nazwie: oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>