Zmiana prawa w 1.1.2000 r.

Przepisy dotyczące wartości firmy obowiązujące do końca 1999 r. oraz od 2000 r., co do zasady, nie różnią się od siebie. Zarówno „mienie”, jak i „składniki zwiększające aktywa” to tylko składniki majątkowe, bez obciążeń tego majątku.

Natomiast „cena nabycia” to nie tylko kwota należna sprzedającemu, ale również koszty związane z zakupem, naliczone (a więc określone co do rodzaju i kwoty) do dnia przekazania środka trwałego do używania u kupującego.

Przed 1.1.2000 r. podatnicy mieli prawo uwzględniać zobowiązania 42 w formule wyliczania wartości firmy, nie z uwagi na fakt, że zobowiązania były częścią składową mienia, ale dlatego, że zobowiązania te stanowiły naliczony koszt związany z nabyciem przedsiębiorstwa.

Zmiana prawa, jaka nastąpiła od 1.1.2000 r. nie spowodowała utraty przez podatników tego prawa. Stosując przy analizie obowiązujących przepisów dotyczących wartości firmy wykładnię językową, celowościową oraz historyczną należy więc stwierdzić, że po 1.1.2000 r. podatnicy wciąż mogli przy ustalaniu wysokości wartości firmy powstałej w związku z nabyciem przedsiębiorstwa uwzględniać przejęte zobowiązania, poprzez odpowiednie powiększenie ceny nabycia.

Interpretacja taka wynika bowiem bezpośrednio z przepisów podatkowych, zgodnie z którymi cena nabycia przedsiębiorstwa zawiera poza kwotą należną sprzedającemu również wszystkie inne niewymienione wprost w ustawie koszty związane z zakupem tego przedsiębiorstwa. Uregulowanie zobowiązań przejętych przy nabyciu przedsiębiorstwa jest dla nabywcy przedsiębiorstwa kosztem spełnianym wyłącznie z tytułu zawarcia umowy nabycia przedsiębiorstwa. Wysokość przejmowanych zobowiązań miała również wpływ na wysokość ustalonej przez strony ceny zawartej w umowie nabycia, a więc kwoty należnej sprzedającemu.

Fakt, że zobowiązania te zostaną uregulowane po przejęciu do używania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w tym również wartości firmy), nie ma znaczenia, gdyż cena nabycia obejmuje koszty naliczone na dzień nabycia przedsiębiorstwa, a nie zapłacone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>