Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Artykuł 28a PDOPrU, wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na mocy ustawy z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700), postawił przed MinFin zadanie określenia w formie rozporządzenia wzorów niektórych deklaracji, zeznań i oświadczeń wypełnianych i składanych przez podatników lub płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Faktycznie dokumenty te już funkcjonowały w rozliczeniach z budżetem, ale zostały określone bez oparcia w takim akcie prawnym, jakim jest rozporządzenie. Rozporządzenie mogło więc jedynie nadać odpowiednią rangę dokumentom znanym już przez podatników. Minister może także naturalnie stworzyć nowe wzory lub nadać istniejącym formularzom nowe wersje. Na MinFin ciąży ponadto obowiązek określenia w wydawanym rozporządzeniu terminów i miejsca składania poszczególnych formularzy podatkowych oraz przedstawienia instrukcji dotyczących sposobu ich wypełniania.

Zrozumiałym wydaje się, że MinFin jest obowiązany do realizacji delegacji wyrażonej w art. 28a PDOPrU zgodnie z przepisami tej ustawy. Nie może być bowiem mowy, by formularze podatkowe kreowały obowiązki lub prawa podatników, które zgodnie z Konstytucją RP, mogą wynikać jedynie z ustawy podatkowej. Przy ustalaniu wzoru deklaracji w drodze rozporządzenia, MinFin powinien zatem w pełni uwzględniać przepisy PDOPrU i nie próbować modyfikować zasad z niej wynikających. Takie stanowisko zajął także NSA w wyroku z 17.2.1994 r. (SA/Kr 2174/93, MoPod 1994/10), dotyczącym deklaracji CIT-2 i wynikającego z niej spo- sobu rozliczania straty podatkowej z lat poprzednich. Sąd stwierdził mianowicie, że:

„Minister Finansów nie został upoważniony do takiego ustalenia wzoru deklaracji zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, który stanowi modyfikację treści art. 7 ust. 4 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 21, poz. 86 ze zm.).

[…] Minister Finansów ustalając wzór deklaracji zaliczki na podatek w oparciu o art. 25 ust. 1 nie był upoważniony do dokonania zmiany przytoczonego jej przepisu”.

Dnia 2.1.2001 r. zostało wydane rozp. MinFin w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznań i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 2, poz. 16 ze zm.). W związku z koniecznością ustalenia nowych wzorów deklaracji określonych w art. 25a i art. 26 ust. 6 PDOPrU, obowiązujących od 1.1.2003 r., powyższe rozporządzenie zostało zastąpione rozp. MinFin z 17.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1917 ze zm.). Z 1.1.2004 r. zostały wprowadzone zmiany o charakterze porządkującym do powyższego rozporządzenia. Zmiany zostały wprowadzone rozp. MinFin z 22.12.2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 224, poz. 2224).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>