Związki jednostek samorządu terytorialnego

Wolne od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4g PDOPrU, są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego w części przeznaczonej dla tych jednostek. Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy, powiaty, województwa. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy związków międzygminnych oraz związków powiatów.

Podstawę prawną funkcjonowania związków międzygminnych stanowią art. 64-75 ustawy o samorządzie gminnym z 8.3.1990 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z którymi związki tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Celowość utworzenia związku międzygminnego może wynikać ze względów finansowych (ekonomicznych), w sytuacji gdy jedna gmina nie jest w stanie realizować określonych zadań własnych. Związek międzygminny może na drodze porozumienia przejąć realizację części zadań zleconych gminy.

Warunkiem powstania związku jest podjęcie przez rady zainteresowanych gmin uchwał o jego utworzeniu oraz przyjęcie jego statutu. Uchwała w tym przedmiocie zapada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Posiadający osobowość prawną związek międzygminny wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Związki powiatów tworzone są na podstawie art. 65-75 ustawy 27 z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku podejmują rady zainteresowanych powiatów. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych powiatów. Związek nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania.

Źródła dochodów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalone zostały w ustawie z 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 ze zm.). Zwolnienie z opodatkowania dotyczy tylko tych dochodów, które związek jednostek samorządu terytorialnego przeznacza dla tych jednostek. Do dochodów związków wykorzystanych w inny sposób zwolnienia się nie stosuje.

Dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są stówarzyszenia

Ustawa zwalnia z opodatkowania dochody spółek należących wyłącznie do stowarzyszeń, które przekazane zostaną na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 lub na rzecz swoich udziałowców, będących stowarzyszeniami. Stowarzyszenie może prowadzić działalność we wszystkich formach przewidzianych prawem. Może utworzyć spółkę prawa handlowego posiadającą osobowość prawną, a więc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkę akcyjną. Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie ustawy z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 5 PDOPrU nie obejmuje swoim zakresem fundacji, które są udziałowcami spółek posiadających osobowość prawną. Fundacja, która założyła spółkę nie podlega komentowanemu przepisowi.

W kwestii tej wypowiedział się również NSA w orzeczeniu z 10.2.1994 r. (SA/Po 3045/93, MoPrawn 1995/5/150), zgodnie z którym fundacja nie jest taką organizacją społeczną, jaką jest stowarzyszenie. Fundacja nie jest bowiem korporacją obywateli, jak to stanowi art. 1 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ale swoistą „masą majątkową”. Fundacja jest osobą prawną powołaną do życia przez tzw. akt fundacyjny, którego mocą fundator przeznaczył pewien majątek na oznaczone cele (np. naukowe, kulturalne, charytatywne itp.). Stowarzyszenia muszą być wyłącznymi udziałowcami czy akcjonariuszami spółki, aby ta mogła korzystać z omawianego zwolnienia. Spółkę utworzyć może jedno lub kilka stowarzyszeń.

Stowarzyszenie jako organizacja może działać tylko w celach niezarobkowych

Może prowadzić również działalność gospodarczą, lecz dochody stowarzyszenia pochodzące z tej działalności mają służyć realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Spółka będzie podlegała zwolnieniu od podatku od dochodu przekazanego na społecznie użyteczne cele statutowe samej spółki, podlegające zwolnieniu na podstawie przepisów podatkowych, oraz na rzecz stowarzyszeń będących wspólnikami spółki. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest ujęcie w statucie celów wymienionych w ustawie podatkowej. Za takie należy uważać działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Związek zawodowy rolników indywidualnych. Problematykę związków zawodowych rolników indywidualnych regulują przepisy ustawy z 7.4.1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz.U. Nr 20, poz. 106 ze zm.). Rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwo oraz osoby im bliskie, pracujące stale wraz z nimi w tym gospodarstwie, mają prawo tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych rolników indywidualnych w celu ochrony swych praw i interesów zawodowych. Związki zawodowe rolników indywidualnych działają w zakresie ochrony własności gospodarstw, interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków, jak i ich rodzin, oraz uczestniczą w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego oraz społecznego wsi i rolnictwa.

Dochody związków zawodowych rolników indywidualnych przeznaczone na cele wymienione w statucie, poza działalnością gospodarczą, objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>